Services

Lista Usług

Analizy przedprojektowe

 • Ocena lokalizacji planowanej inwestycji.
 • Uzyskanie informacji od władz lokalnych odnośnie warunków zabudowy.
 • Uzyskanie informacji na temat zapisu w planie ogólnym lub szczegółowym dla lokalizacji.
 • Opracowanie założeń programowych.
 • Ocena dostępności infrastruktury.
 • Ogólna ocena przewidywanych kosztów inwestycji.
 • Studia i analizy branżowe.
 • Analizy dotyczące skutków oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowanie harmonogramu prac.

Projekty koncepcyjne

 • Ramowy program zamierzenia inwestycyjnego.
 • Koncepcja zagospodarowania działki.
 • Projekty koncepcyjne poszczególnych obiektów.
 • Skutki dla środowiska i projektowanie przeciwdziałania z podaniem przewidywanych :
  • odpadów
  • gazów
  • spalin
  • innych substancji szkodliwych lub uciążliwych
 • Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostawy:
  • wody
  • czynników energetycznych
  • transport towarów i osób
  • parkowanie
  • zatrudnienie pracowników
  • inne
 • Wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji ( etapowanie )
 • Określenie wskaźnikowego kosztu realizacji inwestycji

Projekty budowlane

(w zakresie niezbędnym do wydania pozwolenia na budowę)
 • Projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu przedsięwzięcia budowlanego obejmujący: określenie granic działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, uzbrojenie terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni.
 • Projekt architektoniczno - budowlany, określający funkcję , formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną a także proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe ukazujące zasady nawiązania się do otoczenia. Stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, mocy, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunkach podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej , elektrycznej i innych.

Uszczegółowione projekty budowlane

( w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego z wyłączeniem projektów elementów małej architektury oraz z odrębnym wykonaniem projektu wnętrz )
 • Projekty związane z zagospodarowaniem działki lub terenu.
 • Projekty związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego na terenie planowanej inwestycji.
 • Ewentualne projekty makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi lub dotyczące wykonania robót ziemnych.
 • Projekty dróg , parkingów i innej komunikacji.
 • Projekty architektoniczno - budowlane obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania terenu. Projekty architektury poszczególnych obiektów:
 • rzuty, przekroje, elewacje, wykazy ( stolarki, ślusarki, wykończenia, wyposażenia pomieszczeń)
 • Projekty detali architektonicznych.
 • Projekty konstrukcji poszczególnych obiektów:
  • projekty zabezpieczeń wykopów, pompowania wody , itp.
  • projekty konstrukcyjne fundamentów
  • projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych i przekryć
  • projekty samodzielnych elementów konstrukcji jak fundamenty pod maszyny i urządzenia technologiczne, rampy, schody, zadaszenia, zbiorniki, kominy.
 • Projekty instalacji występujących w obiektach:
 • Instrukcja obsługi obiektu.

Kosztorysy inwestorskie

 • Zbiorcze zestawienie kosztów, przedmiar oraz określenie kosztów inwestycji na podstawie wskaźników cenowych

Pozwolenia na budowę

 • Zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień, wymaganych prawem sprawdzeń i zatwierdzeń projektu budowlanego.
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, skompletowanie innych niezbędnych dokumentów.
 • Wystąpienie w imieniu Klienta do urzędu.

Dokumentacje przetargowe

 • Wybrane zagadnienia z projektu budowlanego jako odrębne opracowanie wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie niezbędnym dla określenia przedmiotu zamówienia przy organizacji przetargu mającego na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych

Pomoc w przeprowadzeniu przetargu

 • Udział w naradach związanych z organizacją przetargu. Udział w jego rozstrzygnięciu i pomoc przy wyborze oferenta

Nadzory inwestorskie

 • Kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę.
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych, atestów.
 • Odbiór poszczególnych faz robót budowlanych, odbiory techniczne instalacji.
 • Uczestniczenie w odbiorach końcowych budowy i przekazaniu obiektu do użytkowania.
 • Na życzenie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.

Nadzory autorskie

 • Kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem w trakcie pobytów na budowie.
 • Udział w naradach technicznych organizowanych przez siebie , Klienta lub Wykonawcę.
 • Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Klienta lub Wykonawcę robót.
 • Udzielanie stosownych porad Wykonawcy i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

Przekazanie obiektu do użytku

 • Sprawdzenie i ocena kompletności wymaganych prawem odbiorów końcowych.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Wystąpienie w imieniu Klienta do urzędu

Planowanie przestrzenne

 • Proponujemy usługi w zakresie kompleksowego projektowania urbanistycznego.
 • Przygotowujemy projekty na zlecenie Gmin, a także prywatnych właścicieli gruntów i inwestorów.
 • Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Koncepcji zagospodarowania przestrzennego
 • Analiz urbanistycznych
 • Inwentaryzacji urbanistycznych
 • Prognoz wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
 • Prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Studia programowo-przestrzenne

 • Ustalenie podstawowych danych programowych lub technologicznych.
 • Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu.
 • Wstępne bilanse zapotrzebowania na media i czynniki energetyczne dla potwierdzenia możliwości ich uzyskania.
 • Wstępne dane o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 • Wstępna koncepcja konstrukcyjno - materiałowa wraz z rozmieszczeniem w skali 1:200 lub innej
 • Wybór standardu wykończenia i wyposażenia (standard: niski; średni; wysoki).
 • Orientacyjna informacja o skali kosztów inwestycji.

Architektura krajobrazu

 • sporządzanie projektów zagospodarowania ogrodów prywatnych, terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych, obiektów biurowych i przemysłowych,
 • rewaloryzację ogrodowo - parkowych założeń historycznych,
 • projekty aranżacji wnętrz zielenią,
 • rekultywację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
 • inwentaryzację istniejącego stanu roślinności,
 • opracowywanie zasad pielęgnacji i eksploatacji istniejących oraz nowo projektowanych
 • obiektów architektury krajobrazu,

Projekty konserwatorskie

 • badania architektoniczne,
 • inwentaryzacje pomiarowo - rysunkowe,
 • dokumentacje konserwatorskie zabytków ruchomych
 • inwentaryzacje historyczno - konserwatorskie.
 • opracowania koncepcji architektonicznych,
 • programy prac konserwatorskich, opinie , zezwolenia
 • inwentaryzacje konserwatorskie